Logo Samenzorg met slogan groot1

DE NOODKREET IN EEN NOTENDOP

 

 

Wat doet stichting De Noodkreet?


Stichting De Noodkreet ontzorgt gemeenten door het aanbieden van onafhankelijke trajectondersteuning aan ouders die te maken hebben met jeugdhulpverlening. We ondersteunen voornamelijk ouders in het gedwongen kader, die in conflict zijn geraakt met een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling. De Noodkreet is geen hulpverlener maar legt de verantwoordelijkheid daar neer waar deze thuishoort (bij cliënt en jeugdhulpverlener) en faciliteert dit proces. Daarnaast levert De Noodkreet een constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van de transformatie. De Noodkreet werkt Brabantbreed vanuit de locaties Helmond, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. Er zijn enkele gemeenten in Gelderland en Limburg die een beroep doen op onze expertise. Daarnaast is er een website met helpdesk voor vragen van ouders buiten ons werkgebied. Het werk van De Noodkreet is verankerd in de cliëntparticipatie van de Jeugdwet.

 

De Noodkreet combineert haar kennis van jeugdhulpverlening met ervaringsdeskundigheid en cliëntperspectief. Wij verspreiden deze kennis en spelen in op ontwikkelingen binnen de cliëntparticipatie. We doen onderzoek en bespreken de uitkomsten met burgers, aanbieders en beleidsmakers.

De Noodkreet werkt met (ervaringsdeskundige) vrijwilligers die door beroepskrachten begeleid en getraind worden. Dat waarborgt onafhankelijkheid, professionaliteit en continuïteit van de trajectondersteuning. Waar mogelijk werken we samen met andere organisaties. De Noodkreet legt verantwoording af aan ouders, cliëntenraden en gemeenten.

Kernwaarden

 • Privacy: informatie wordt enkel gedeeld in overleg en met toestemming van de cliënt;
 • Onafhankelijkheid: De Noodkreet kiest geen partij, handelt vanuit cliëntperspectief. Niet de strijd, maar het kind staat centraal;
 • Laagdrempeligheid: er zijn voor de cliënt geen kosten;
 • Zelfregie: de cliënt blijft eigenaar. De Noodkreet staat naast de cliënt, ondersteunt maar neemt niet over. Regie, ook in het gedwongen kader, vermindert strijd.

 


Onze doelgroep


De Noodkreet richt zich op ouders die niet tot een constructieve samenwerking kunnen komen met de jeugdhulpverlening. Dit betreft voornamelijk ouders die te maken hebben met gerechtelijk opgelegde beschermingsmaatregelen, zoals voogdijmaatregelen, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen.

 

Een conflict bij deze ouders ontstaat uit onmacht, wantrouwen of beperking maar nooit uit onwil. Het vertoonde gedrag binnen zo’n conflict leidt veelal tot nog meer restricties van de kant van de jeugdbescherming. Ouders raken op den duur alle regie kwijt en kinderen worden beperkt in het contact met hun ouders. Ouders op hun beurt zetten de hakken in het zand en geven bijvoorbeeld geen toestemming voor een buitenlandse vakantie van het kind met de pleegouders, omdat ouders daar nu eenmaal als enige nog grip op hebben. In beide voorbeelden zijn de kinderen het slachtoffer van de onenigheid tussen de volwassenen (hun ouders enerzijds en de hulpverlening anderzijds). De Noodkreet doorbreekt deze negatieve spiraal.

 


Meerwaarde


In zo’n 80% van alle aanvragen worden conflicten opgelost of kan er met een nieuwe hulpverlener alsnog een positieve herstart gemaakt worden.
Het werkbare onderdeel van onze inzet is de ervaringsdeskundige ouder. Vooral ouders die zich in de steek gelaten voelen door de hulpverlening en/of hun sociaal netwerk, hebben behoefte aan iemand die naast hen staat en begrip toont. Er is bij de vrijwilliger van De Noodkreet veel aandacht voor de voorgeschiedenis en het proces dat de situatie van de ouder veroorzaakt heeft. Het kunnen aansluiten bij het gevoel van de ouder en de empathische wijze van het probleem verkennen maar ook de sterke kanten van een ouder onderzoeken, maakt dat een ouder -die het vertrouwen in de hulpverlening is verloren- zich weer durft open te stellen.

 

Juist de inzet van ervaringsdeskundigen die eerder op een succesvolle wijze hun conflicten met de jeugdbescherming hebben kunnen oplossen, kan ouders helpen vroegtijdig in te zien dat een andere benadering van het conflict uiteindelijk meer geluk voor hun kinderen brengt.

De Noodkreet begeleidt 200 tot 250 gezinnen per jaar. Gemiddeld 80% hiervan kan op een positieve wijze worden geholpen. Mede doordat de in te zetten ervaringsdeskundige de mogelijkheid heeft veel tijd te investeren, vindt hij/zij een betere aansluiting bij het gezin en kan er een vertrouwensrelatie opgebouwd worden. Onpartijdige bemiddeling is de kracht van De Noodkreet. Uiteindelijk is het betrokken kind daar nog het meeste bij gebaat.

 


Aanvullend


De trajectondersteuning van De Noodkreet werkt aanvullend op de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) uit de jeugdwet. De CVP biedt algemene ondersteuning. Het grootste verschil tussen beide is de tijdsinvestering. Daar waar een CVP ondersteunt (gericht op één kwestie) gedurende 1 tot 4 gesprekken, investeert De Noodkreet gemiddeld 312 uur in een casus (op een veelvoud van kwesties). De CVP verwijst door naar De Noodkreet en vice versa.

 

De Noodkreet is de enige organisatie in Brabant welke deze dienst levert.

 

Individuele trajectondersteuning


Ondersteuning van De Noodkreet is altijd van tijdelijke aard. Een gemiddeld traject duurt 8 maanden. Cliënten kunnen bij De Noodkreet terecht met vragen en klachten over de jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld over de bejegening en dwangmaatregelen zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. De trajectondersteuning varieert van een rol op afstand door coaching of advisering, tot het samen met de cliënt voeren van gesprekken met een jeugdzorgwerker. Het uitgangspunt bij de trajectondersteuning is dat de cliënt, waar mogelijk, zélf de regie behoudt.

De ondersteuning bestaat o.a. uit:

 • uitleg procedures, rechten en plichten;
 • vertaling vakjargon;
 • uitgebreide toelichting standpunten hulpverlener / impact op kind (spiegel);
 • bijstand in gesprekken met hulpverleners (en andere betrokkenen, advocaten/scholen etc.);
 • voorbereiding en evaluatie van die gesprekken (doelen bepalen, hoe reageer je?);
 • neutrale verslaglegging van die gesprekken;
 • naleving gemaakte afspraken (ouder en hulpverlener);
 • spiegeling gedrag;
 • samen met de cliënt reactie(s) formuleren op brieven en documenten. Indien nodig ook: verweerschrift/verzoekschrift/bezwaarschrift of vervallenverklaringen;
 • houvast methodiek: wat is mijn gezin en wat zijn nu eigenlijk mijn hulpvragen;
 • trainingen: hoe ga je om met hulpverleners, hoe bespreek je (hulp)vragen of zorgen met hulpverleners, hoe hanteer je conflicten;
  lotgenotencontact (direct en op afstand).

 

Collectieve belangenbehartiging


Niet alleen individueel maar ook collectief biedt De Noodkreet haar diensten aan. Signaleringen en trends worden, afhankelijk van de aard, besproken met cliëntenraden, instellingen en gemeenten.

De Noodkreet investeert in haar eigen ontwikkeling en die van het werkveld. Enkele actuele voorbeelden hiervan zijn:

De ontwikkeling van de Houvast-methodiek voor zelfregie in het gedwongen kader in samenwerking met ZonMW en de academische werkplaats jeugd.
Het op de verbetering van pleegzorg gerichte boek “Ouderschap zonder opvoederschap” in samenwerking met auteur Gé Haans en Fonds Welzijnswerk en gemeente Tilburg.


Het op preventie gerichte project “Steunouder” in samenwerking met SSON, VSB fonds en gemeente Deurne.


Voor meer informatie over deze en andere projecten kunt u terecht op de website www.denoodkreet.nl

 


Kostprijs


De Noodkreet is een ideële non profit vrijwilligersorganisatie met een ANBI status. Er worden enkel werkelijke kosten gerekend. De gemiddelde kostprijs van een traject bedraagt €1.250. Een gemiddelde casus behelst 312 uur inzet, waarvan ongeveer 10% bestaat uit begeleiding vanuit betaalde uren en 90% uit vrijwillige inzet. Dit komt neer op een tarief van €4 per uur. De maatschappelijke baten zijn echter groot door het bespoedigen van een ondertoezichtstelling (verkorten duur OTS) en het voorkomen of verkorten van een uithuisplaatsing.

 

Deze kostprijs wordt doorberekend aan gemeenten of regio’s welke De Noodkreet vooruit subsidie toekennen (o.a: Eindhoven, Hart van Brabant, ‘s-Hertogenbosch, Helmond, Meijerijstad, Oosterhout, Oss, Veldhoven).

Gemeenten die geen jaarlijkse subsidie toekennen kunnen zich inschrijven voor losse trajecten. De kosten hiervoor bedragen €1.500 per traject (Land van Cuijk, Vught, Mijn Gemeente Dichtbij, Someren, Deurne, ABG gemeenten)

Om de kosten zo laag mogelijk te houden onderhoudt De Noodkreet nauwe banden met het bedrijfsleven en diverse fondsen. Zo is de software gratis geleverd door Google voor Non Profits en is de hardware òf ter beschikking gesteld door lokale bedrijven òf aangeschaft middels particuliere giften. Door de woningbouw zijn twee panden tegen kostprijs ter beschikking gesteld. Dit betreft een tijdelijke situatie die de komende jaren gaat wijzigen i.v.m. de nieuwe woningwet.

Stichting De Noodkreet heeft een unieke en onafhankelijke positie tussen burgers en jeugdhulpverlening. Vanuit deze positie zijn medewerkers van De Noodkreet in staat om mogelijke conflicten te voorkomen en bestaande conflicten om te buigen in productieve samenwerkingsrelaties.

 


FACTSHEET